Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Stypendia

System pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz szczegółowego Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalonego przez Rektora WSKS w Gdyni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, prawo do uzyskania stypendium przysługuje zarówno studentom studiów dziennych i zaocznych.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studenów
  • zapomoga

  1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 
  2. Druki wniosków dostępne są w dziekanacie uczelni lub na stronie www.wsks.pl [patrz poniżej].
  3. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, wynosi nie więcej niż 895,70 zł netto/miesięcznie. Od 1 listopada 2015 kwota ta wzrośnie do poziomu 1043,90 zł.

Studenci mogą również ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie MNiSW

Druki wniosków: