Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo -cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji i odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. Z badań wynika, że ciągle wzrasta liczba osób zepchniętych na margines życia społecznego i charakteryzujących się głębokimi zaburzeniami w zachowaniu, w tym liczba osób bardzo młodych  popełniających różne przestępstwa. Pogarsza się przy tym kondycja rodziny, a z profilaktyka społeczna i resocjalizacjadanych sadu rodzinnego w Gdyni za 2009r dowiadujemy się, że ponad dwa tysiące gdyńskich rodzin pozostaje pod nadzorem kuratorskim. Ponadto stale wzrasta liczba rozwodów i separacji oraz rodzin niepełnych, z czego prawie 20% żyje poniżej minimum socjalnego. Trudne sytuacje domowe w pierwszej kolejności dotykają dzieci i młodzież, i nie zmniejsza się liczba sytuacji kryzysowych, z powodu których dzieci w trybie interwencyjnym izolowane są odnaturalnego środowiska rodzinnego. Tym potrzebom sprostają nasi absolwenci profesjonalnie przygotowani do  analiz i syntez procesów dezintegracyjnych i reintegracyjnych, zachodzących w życiu zbiorowym. Będą bowiem fachowcami w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów wychowawczych, kryminalnych i penitencjarnych. Zostaną  przygotowani do kreowania polityki społecznej, zorientowanej na potrzeby drugiego człowieka i gotowi bedą nieść mu wszechstronną pomoc oraz umożliwiać wielowymiarowy rozwój, konieczny w życiu indywidualnym jak i społecznym.