Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Pedagogika / Doradca i asystent rodziny

Z różnych badań jednoznacznie wynika, że ciągle wzrasta w naszym kraju liczba rodzin spychanych na margines życia społecznego i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego państwo, poprzez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nałożyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta powinna być realizowana poprzez działania asystenta rodzinnego, który ma wesprzeć rodzinę w pokonywaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Generalnie asystent ma doradzać i ułatwiać rodzicom jak wypełniać funkcje rodzicielskie i osiągać podstawy stabilizacji życiowej, tak aby nie dopuścić do umieszczenia dzieci w specjalistycznych placówkach lub rodzinach zastępczych. Natomiast w przypadku kiedy dzieci znajda się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do naturalnej rodziny.
doradca i asystent rodziny - wsks Gdynia
Aby skutecznie i efektywnie wypełniać zadania,  asystent rodziny musi prowadzić poradnictwo i edukację dla rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielać informacji na temat możliwej pomocy społecznej, świadczonej ze środków publicznych. Ponadto powinien doradzać w zakresie poprawy sytuacji finansowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz nabywaniu umiejętności w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W tym celu ściśle współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.  W związku z wykonywaniem powyższych zadań  asystent ma prawo do wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe  członków rodziny i może o takie dane także występować do właściwych organów władzy publicznej oraz instytucji gromadzących dane osobowe m.in. na temat zdrowia i innych danych wrażliwych, niezbędnych do udzielenia właściwej pomocy. Dlatego w ramach tej specjalności obok przedmiotów ogólnopedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, studenci kształcą się także w nabyciu umiejętności zachowywania tajemnic prawnie chronionych , diagnozowania oraz oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostki, grup czy społeczności lokalnych. Nasi absolwenci potrafią więc animować, inspirować i inicjować różne formy pomocy osobom i rodzinom m.in. w zakresie fachowej pomocy w wyborze szkoły i zawodu czy poruszania się po współczesnym rynku pracy. Asystent rodziny jest nowym stanowiskiem pracy w strukturze samorządu i systemie pomocy społecznej a zgodnie z ustawą wykonując swoje obowiązki, podlega prawnej ochronie, jak funkcjonariusz publiczny.

 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71