Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dwusemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy nauczycielskiej m.in. w przedszkolach i w klasach początkowych szkół podstawowych.

Głównym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętności psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny, jak też z ich środowiskiem rodzinnym.

Ponadto nasi absolwenci, uwrażliwieni na potrzeby człowieka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, zdobędą umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą, dotyczącą prawidłowości rozwojowych dziecka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych na poziomie nauki wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają  nabycie specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak też wszelkich (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania informacji, zdobywania umiejętności i rozwoju osobowości.

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, program naszych studiów obejmuje także nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na różnych zajęciach edukacyjnych.

 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71