Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, skierowane do osób legitymujących się uprawnieniami pedagogicznymi i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowych zajęć. W trakcie naszych studiów słuchacze uzyskają wiedzę specjalistyczną na temat genezy zjawisk patologicznych w rodzinie, diagnozowania i sposobów ich przezwyciężania. Zdobywają umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii oraz doboru właściwych strategii, metod i technik w pracy socjoterapeutycznej. Nabywają umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie socjoterapii i profilaktyki: uzależnień od substancji psychoaktywnych, przemocy, samobójstw, nadużyć seksualnych, a także nauki zachowań prospołecznych, asertywnych, redukcji stresu i agresji. Nasi absolwenci  uzyskują kompetencje komunikacyjne w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów w rodzinach dysfunkcyjnych.

Dodatkowe połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością socjoterapia przygotuje absolwenta do realizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwent będzie mógł znaleźć również zatrudnienie jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, pogotowiach opiekuńczych.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71