Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Dwusemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób posiadającychuprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy z zakresu pedagogiki specjalnej.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia.

Absolwent naszych studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Potrafi prowadzić zajęcia rewalidacji indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. 

Zdobyte na studiach kwalifikacje umożliwiają pracę w klasach integracyjnych szkół masowych, przedszkolach integracyjnych, placówkach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub prowadzić nauczanie indywidualne bądź prowadzić warsztaty terapii zajęciowejoraz pracować wplacówkach dziennego pobytu dzieci i młodzieży, a także osób starszych.

Program i wymiar godzin naszych studiów spełniają wymogi prawne w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz odpowiadają podstawom formalnym w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71