Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Doradca i asystent rodziny

Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje do pracy wg ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Głównym celem tej pomocy jest wsparcie rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci m.in. poprzez: prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje  pozarządowe. Ponadto udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oprócz tego  współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem.

Nasi absolwenci zdobędą umiejętności współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71