Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Administracyjno-Ekonomiczne

Jedyne takie studia w Trójmieście!

Uzupełniające studia magisterskie Administracyjno-Ekonomiczne są autorskim pomysłem KJ-TSW i jedyną taką propozycją w Trójmieście.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy. Od lat pracodawcy, zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i w sektorze gospodarczym sygnalizują braki prawno – administracyjnego wykształcenia absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, zaś wśród absolwentów kierunków administracyjno – prawnych, edukacji ekonomicznej i zarządzania.

Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).

Na studia magisterskie Administracyjno-Ekonomiczne mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych (np. administracja, prawo, zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, marketing itp.), a także z innych obszarów po uzupełnieniu różnic programowych, obejmujacych osiem przedmiotów m.in.: Nauka o administracji, Ekonomia. Różnice te trzeba wypełnić w ciągu pierwszego roku studiów.

Dlaczego warto studiować kierunek administracyjno-ekonomiczny?

W dobie ciągłych zmian w gospodarce oraz dynamicznych procesów globalnych, znajomość prawa i ekonomii  przyczynia się w istotny sposób do poprawy jakości życia, zarówno pojedynczych ludzi jak i całych narodów. Zarówno prawo jak i ekonomia w swoich funkcjach aplikacyjnych dostarczają wiedzy i wskazówek do podejmowania decyzji administracyjnych i gospodarczych, co jest procesem ciągłym, obejmującym różnorodne powiązania społeczno-gospodarcze. Istotna rolę w tych procesach  odgrywa, na różnych szczeblach, administracja i stosunki własnościowe, czyli relacje powstające pomiędzy ludźmi w związku z wytwarzaniem dóbr i usług oraz decydowaniem o ich wykorzystaniu Determinują one całokształt życia społeczno-gospodarczego i decydują o bezpieczeństwie ekonomicznym i społecznym kraju, rozumianym jako harmonijny rozwój, pozwalający na budowanie zrównoważonego dobrobytu obywateli. Dlatego celem praktycznych studiów  na kierunku administracyjno-ekonomicznym jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem wiedzy ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie. Poprzez kształcenie w zakresie  m.in. ekonomii społecznej, prawa podatkowego, prawa finansów publicznych czy polityki społecznej, prawa upadłościowego oraz ochrony konkurencji i konsumentów, absolwent magisterskich studiów administracyjno-ekonomicznych  przygotowany będzie  do pełnienia różnorodnych  ról, cechujących się różnymi poziomami samodzielności, poczynając od standartowych prac w administracji publicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, po analizowanie projektów ekonomicznych, zbieranie i opracowywanie materiałów służących do tworzenia strategii gospodarczych dla firm i instytucji publicznych. 

Magisterskie studia Administracyjno-Ekonomiczne proponujemy jednocześnie połączyć ze studiami podyplomowymi w zakresie Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, w ramach oferty 2 dyplomy w 2 lata za jedno czesne. Tak zorganizowane studia mają program realizowany równolegle na zajzdach sobotnio-niedizelnych co dwa tygodnie.

Absolwent naszych  studiów uzyska dyplom magisterski Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Więcej o studiach 2 dypomy w 2 lata - jedno czesne. 

  ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71